หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จู้มูลี
อักษรล้านนา
จู้
เทียบอักษรไทย
[จู้มูลี]
ความหมาย

ก.ต่อบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู้มูลี (จู้)