หน้าหลัก
จู้มูลี
จู้
[จู้มูลี]

ก.ต่อบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู้มูลี (จู้)