หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จู้บ
อักษรล้านนา
ชูบ,ชู
เทียบอักษรไทย
[ชูบ]
ความหมาย

ว.ครอกเดียวกัน,คราวเดียวกัน,รุ่นเดียวกัน เช่น หมาจู้บเดียวกั๋น-สุนัขที่เกิดร่วมกันจำนวนมากในคราวเดียวกัน,หละอ่อนหมู่นี้เป๋นจู้บเดียวกั๋น-เด็กๆ กลุ่มนี้เป็นรุ่นเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู้บ (ชูบ,ชู)