หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จู้กั๋น
อักษรล้านนา
จู้
เทียบอักษรไทย
[จู้กัน]
ความหมาย

ก.แนบกัน,แตะกัน,ชนกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู้กั๋น (จู้)