หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จู้
อักษรล้านนา
จู้
เทียบอักษรไทย
[จู้]
ความหมาย

ก.สัมผัส,กด,แตะ,ประกบ,ประคบ,ทาบ เช่น เอาลูกกุยจู้ง่อน - เอากำปั้นกดท้ายทอย,เอาหัวจู้กั๋น - เอาหัวชนกัน ก๒.อาการที่ใช้ ลูกจู้ (ลูกประคบ) รักษาหรือบรรเทาโรคต่างๆ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เหน็บชา แขนขาไม่มีแรง เป็นต้น; ดู...ป๊กจู้.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จู้ (จู้)