หน้าหลัก
จูมือจูตี๋น
ชูตีนฯชูมื
[ชูมือชูตีน]

ว.ถึงมือถึงเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูมือจูตี๋น (ชูตีนฯชูมื)