หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จูมือจูตี๋น
อักษรล้านนา
ชูตีนฯชูมื
เทียบอักษรไทย
[ชูมือชูตีน]
ความหมาย

ว.ถึงมือถึงเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูมือจูตี๋น (ชูตีนฯชูมื)