หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จูบ
อักษรล้านนา
จูบ,จู
เทียบอักษรไทย
[จูบ]
ความหมาย

จูบ - ก๑.ใช้ปากสัมผัสแสดงความรักใคร่ ก๒.สูบด้วยปาก เช่น จูบหอย เพื่อให้เนื้อหอยที่อยู่ในเปลือกหลุดออกมากิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูบ (จูบ,จู)