หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จูตี้
อักษรล้านนา
ชูที่
เทียบอักษรไทย
[ชูที่]
ความหมาย

ว.ถึงที่; มาจูตี้ - มาถึงที่ เช่น ไปจูตี้ต๋าย -ไปถึงที่ตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูตี้ (ชูที่)