หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จูกำ
อักษรล้านนา
ชูคำฯ
เทียบอักษรไทย
[ชูคำ]
ความหมาย

ก.ตกลงตามข้อเสนอ,ยอมรับคำพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จูกำ (ชูคำฯ)