หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋สุ่ย
อักษรล้านนา
จุสุ่
เทียบอักษรไทย
[จุสุ่ย]
ความหมาย

ก.พูดโกหกเพื่อยุยง เช่น จุ๋สุ่ยหื้อหมาขบ - ยุให้สุนัขกัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋สุ่ย (จุสุ่)