หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋ล่าย
อักษรล้านนา
จุล่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[จุล่าย]
ความหมาย

ก.หลอกลวง,โกหกพกลม; ขี้จุ๋ขี้ล่าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ล่าย (จุล่ายฯ)