หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋ม
อักษรล้านนา
จุม
เทียบอักษรไทย
[จุม]
ความหมาย

ว.ยอด,จอม,รวมกันอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ม (จุม)