หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋จูด
อักษรล้านนา
จุจูด
เทียบอักษรไทย
[จุจูด]
ความหมาย

ก.จุดไฟ เช่น จุดบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋จูด (จุจูด)