หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋จอบ
อักษรล้านนา
จุจอฯบ
เทียบอักษรไทย
[จุจอบ]
ความหมาย

ก.หลอกให้คล้อยตาม, ยั่วให้มีอารมณ์ร่วม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋จอบ (จุจอฯบ)