หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋จอด
อักษรล้านนา
จุจอฯด
เทียบอักษรไทย
[จุจอด]
ความหมาย

ว.ไปถึง,จนกระทั่ง,โดยรอบ เช่น จุ๋จอดฮอดเถิงเนรปาน - ถึงพระนิพพาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋จอด (จุจอฯด)