หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋กหั้นจุ๋กหนี้
อักษรล้านนา
จุกหั้นฯจุกหี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[จุกหั้นจุกหนี้]
ความหมาย

ก.หยุดที่นั่นบ้าง หยุดที่นี่บ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋กหั้นจุ๋กหนี้ (จุกหั้นฯจุกหี้นฯ)