หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋กยั้ง
อักษรล้านนา
จุกยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[จุกยั้ง]
ความหมาย

ก.หยุดพัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋กยั้ง (จุกยั้งฯ)