หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๋กถ้า
อักษรล้านนา
จุกถ้า
เทียบอักษรไทย
[จุกถ้า]
ความหมาย

ก.รอคอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋กถ้า (จุกถ้า)