หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๋ก
อักษรล้านนา
จุก
เทียบอักษรไทย
[จุก]
ความหมาย

ก.ยืน,พัก,รอ,หยุด,อยู่กับที่; หยุ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๋ก (จุก)