หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊องค์
อักษรล้านนา
ชุอ฿ง์คฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุองค์]
ความหมาย

ว.ทุกพระองค์ (ใช้กับกษัตริย์))

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊องค์ (ชุอ฿ง์คฯ)