หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ผู้จุ๊คน
อักษรล้านนา
ชุผู้ชุฅ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุผู้ชุฅน]
ความหมาย

ว.ทุกๆคน,ทุกผู้ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ผู้จุ๊คน (ชุผู้ชุฅ฿นฯ)