หน้าหลัก
จุ๊ผู้จุ๊คน
จุ๊ผู้จุ๊คน
ชุผู้ชุฅ฿นฯ
[ชุผู้ชุฅน]

ว.ทุกๆคน,ทุกผู้ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ผู้จุ๊คน (ชุผู้ชุฅ฿นฯ)