หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ผู้
อักษรล้านนา
ชุผู้
เทียบอักษรไทย
[ชุผู้]
ความหมาย

ว.ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ผู้ (ชุผู้)