หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ต๋น
อักษรล้านนา
ชุต฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุตน]
ความหมาย

ว.ทุกรูป (ใช้กับพระภิกษุสามเณร)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ต๋น (ชุต฿นฯ)