หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ด้าว
อักษรล้านนา
ชุด้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุด้าว]
ความหมาย

ว.ทุกเขตแดน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ด้าว (ชุด้าวฯ)