หน้าหลัก
จุ๊ด้าว
ชุด้าวฯ
[ชุด้าว]

ว.ทุกเขตแดน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ด้าว (ชุด้าวฯ)