หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ด้านจุ๊ปาย
อักษรล้านนา
ชุด้านฯชุพายฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุด้านชุพาย]
ความหมาย

ว.ทุก ด้านทุกฝ่าย,ทุกแผนก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ด้านจุ๊ปาย (ชุด้านฯชุพายฯ)