หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊จุม
อักษรล้านนา
ชุชุม
เทียบอักษรไทย
[ชุชุม]
ความหมาย

ว.รวมกัน,รวมกลุ่ม,เอามารวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊จุม (ชุชุม)