หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ง
อักษรล้านนา
ชุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ชุ้ง]
ความหมาย

ว๑.ลักษณะของควันไฟที่ลอยออกมา ว่า ควันจุ๊งๆ; ว๒.ลักษณะของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ง (ชุ้ง)