หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊คน
อักษรล้านนา
ชุฅ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุฅน]
ความหมาย

ว.ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊คน (ชุฅ฿นฯ)