หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ๊ก้ำ
อักษรล้านนา
ชุคาฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุค้ำ]
ความหมาย

ว.ทุกฝ่าย,ทุกด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊ก้ำ (ชุคาฯ)