หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ๊กั๋น
อักษรล้านนา
ชุกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ชุกัน]
ความหมาย

ก.รวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ๊กั๋น (ชุกันฯ)