หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ้มนุม
อักษรล้านนา
ชุ่มนุม
เทียบอักษรไทย
[ชุ่มนุม]
ความหมาย

น.ชุมนุม,ชมรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้มนุม (ชุ่มนุม)