หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ้ม
อักษรล้านนา
ชุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ชุ่ม]
ความหมาย

ว๑.ชื้น,เปียกไม่มาก ว๒.อิ่มเอิบ,เบิกบาน

ออกเสียงล้านนา
จุ้ม
อักษรล้านนา
จุ้ม
เทียบอักษรไทย
[จุ้ม]
ความหมาย

ก.รวมกัน เช่น ตั้งปืนยาวเอาปลายรวมกัน; เอาหัวจุ้มกั๋น - เอาหัวรวมกัน,จอดรถจุ้มกั๋นไว้ - จอดรถรวมกันไว้ จุ๋ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้ม (จุ้ม)