หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ้น
อักษรล้านนา
จุ้ร
เทียบอักษรไทย
[จุ้น]
ความหมาย

น.ก้น,จะงอยก้น; อย่างก้นไก่ เรียกก้นจุ้น; เรียกเปลือยกายว่า แก้จุ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ้น (จุ้ร)