หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ่ม
อักษรล้านนา
จุ่ม
เทียบอักษรไทย
[จุ่ม]
ความหมาย

ก.เอาของแหย่ลงในของเหลวแล้วยกขึ้น เช่น จิ๊นจุ่ม - อาหารที่ใช้เนื้อหั่นเป็นชิ้นบางๆจุ่มลงในน้ำร้อนเดือดพล่านแล้วรีบยกขึ้นมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่ม (จุ่ม)