หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ่งเป๋นดีมีฮ่าง
อักษรล้านนา
จุ่งเปนฯดีมีร่างฯ
เทียบอักษรไทย
[จุ่งเปนดีมีร่าง]
ความหมาย

ก.จงร่ำรวยมีความสุขความเจริญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่งเป๋นดีมีฮ่าง (จุ่งเปนฯดีมีร่างฯ)