หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุ่งฟัง
อักษรล้านนา
จุ่งฟังฯ
เทียบอักษรไทย
[จุ่งฟัง]
ความหมาย

ก.จงฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่งฟัง (จุ่งฟังฯ)