หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุ่งจั๋กมี
อักษรล้านนา
จุ่งจักฯมี
เทียบอักษรไทย
[จุ่งจักมี]
ความหมาย

ก.พึงได้พึงมี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุ่งจั๋กมี (จุ่งจักฯมี)