หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จุมปู
อักษรล้านนา
ชุมู
เทียบอักษรไทย
[ชุมพู]
ความหมาย

น.ชมพู่ - ชื่อผลไม้, ชมพูทวีป - เรียกบ้านเมืองในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุมปู (ชุมู)