หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จุม
อักษรล้านนา
ชุม
เทียบอักษรไทย
[ชุม]
ความหมาย

ก.กลุ่ม,ชุด,พวก เช่น หมู่จุมปี้น้อง - กลุ่มญาติพี่น้อง; ปี่จุมสาม - ปี่ชุดสามเลา (ใช้เป่าคลอซอพื้นเมือง); เช่นในคร่าวซอเรื่องเจ้าสุวัฒน์ - นางบัวคำ : "ค่อยฟังรา หมู่จุมปี้น้อง จั๋กไขทำนอง เรื่องนางบัวคำ ไปต๋ามระบำออกในธัมม์ พระเจ้า..."

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จุม (ชุม)