หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้อ
อักษรล้านนา
ชื่
เทียบอักษรไทย
[ชื่อ]
ความหมาย

น.ชื่อ - คำที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้อ (ชื่)