หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้นย้าว
อักษรล้านนา
ชื่นฯย้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชื่นย้าว]
ความหมาย

ว.สุขใจ,เบิกบานใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้นย้าว (ชื่นฯย้าวฯ)