หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้นจ๊อย
อักษรล้านนา
ชื่นฯช้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ชื่นช้อย]
ความหมาย

ว.ชดช้อย - อ่อนช้อย,นุ่มละมุนละไม,มีลักษณะท่าทางงดงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้นจ๊อย (ชื่นฯช้อฯยฯ)