หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื้นจม
อักษรล้านนา
ชื่นฯช฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ชื่นชม]
ความหมาย

ว.ชื่นชม/ชื่นชมยินดี - ปลาบปลื้มยินดี,ปีติยินดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื้นจม (ชื่นฯช฿มฯ)