หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จึ๊
อักษรล้านนา
ชึ
เทียบอักษรไทย
[ชึ]
ความหมาย

ว.แฉะ,ชื้น,มีน้ำซับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จึ๊ (ชึ)