หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จึม
อักษรล้านนา
ชึมฯ
เทียบอักษรไทย
[ชึม]
ความหมาย

ก.ซึม - น้ำหรือของเหลวที่ไหลไปทีละน้อยตามช่องหรือรูเล็กๆ เช่น น้ำจึมซาย - น้ำซึมทราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จึม (ชึมฯ)