หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี๋ดอก
อักษรล้านนา
จีดอฯก
เทียบอักษรไทย
[จีดอก]
ความหมาย

น.ดอกไม้ที่เริ่มผลิดอกเป็นดอกตูม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๋ดอก (จีดอฯก)