หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จี๋
อักษรล้านนา
จี
เทียบอักษรไทย
[จี]
ความหมาย

น.รุ่น,ตูม เช่น สาวจี๋ - สาวรุ่น, บ่าวจี๋ - หนุ่มรุ่น; ดอกจี๋ - ดอกตูม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๋ (จี)