หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จี๊แหน่นำ
อักษรล้านนา
ชี้
เทียบอักษรไทย
[ชี้แหน่นำ]
ความหมาย

ก.ชี้แจงแนะนำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๊แหน่นำ (ชี้)