หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี๊แจ๋ง
อักษรล้านนา
ชี้
เทียบอักษรไทย
[ชี้แจง]
ความหมาย

ก.ชี้แจง - บอกให้ทราบโดยละเอียด, พูดขยายความ หรืออธิบายความให้เข้าใจชัดเจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๊แจ๋ง (ชี้)