หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี้หีด
อักษรล้านนา
จี้หีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จี้หีด]
ความหมาย

ดู...จิ๋หีด

ออกเสียงล้านนา
จิ๋หีด
อักษรล้านนา
จิหีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จิหีด]
ความหมาย

น.จิ้งหรีด จี้หีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้หีด (จี้หีดฯ)