หน้าหลัก
จี้หวี้
จี้หี้วฯ
[จี้หวี้]

ว.ลักษณะรูหรือหลุมที่เล็กมาก เช่น ฮูจี้หวี้ - รูขนาดเล็กมาก; ดู...จ้อหว้อ ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้หวี้ (จี้หี้วฯ)